Συγκροτήθηκε από την Κτηματολογική Δικαστή Νάντια Παναγοπούλου (δυνάμει της με αρ. 100/2020 Πράξης), Πρωτοδίκη, την οποία όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κορίνθου Πρόεδρος Πρωτοδικών, και από τη Γραμματέα Ιωάννα – Δήμητρα Ζιούβα.

      Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 24-11-2021, για να δικάσει την υπόθεση:

     ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ : 1. Π… Κ… του Κ…, κατοίκου Αθηνών, οδός Μ… αρ. …, με ΑΦΜ …, 2. Σ… Κ… του Κ…, κατοίκου Ζευγολατιού Κορινθίας, οδός … αρ. …, με ΑΦΜ …, και 3. Ε… χήρας Π… Κ…, το γένος Π… Κ…, κατοίκου Χολαργού Αττικής, οδός Α… αρ. …,  με ΑΦΜ …, που παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου τους, Ιωάννη Κονομόδη (AM 609 ΔΣΚορ), ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

      Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 29-1-2021 αίτησή τους, που κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου τούτου και έλαβε αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 36/EM36/3-2-2021, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ενόψει της οποίας εγγράφηκε στο πινάκιο.

      Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης από τη σειρά του σχετικού πινακίου, ο πληρεξούσιος Δικηγόρος των αιτούντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσε.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

      Στην υπό κρίση αίτηση, οι αιτούντες εκθέτουν ότι τυγχάνουν συγκύριοι κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου έκαστος αυτών ενός αγρού, εκτάσεως κατά τους τίτλους κτήσης 10.000 τ.μ. περίπου, ευρισκόμενου στην θέση … της κτηματικής περιφέρειας της δημοτικής κοινότητας Άσσου Κορινθίας. Ότι το εν λόγω ακίνητο, το οποίο περιγράφεται επακριβώς κατά θέση και όρια,  απέκτησαν οι