ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ           

               ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                                       Κόρινθος, 11/10/2023

Ταχ.Δ/νση: Κολοκοτρώνη 27                         

          τηλ. 27410-41007

              2741041008

          fax: 2741041143

ΠΡΑΞΗ 183/2023

       Λαμβάνοντας υπόψη 1) την υπ΄αριθ. πρωτ. Οικ 46339/22-09-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δυνάμει της οποίας ορίστηκε αναστολή των εργασιών των Δικαστηρίων της Χώρας από την 4η Οκτωβρίου έως και την 18η Οκτωβρίου 2023 λόγω διενέργειας κύριων και επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών σε αυτοδιοικητική Περιφέρεια, 2) Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 εδ,α΄έως γ΄του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και 3) Το γεγονός ότι η διενέργεια των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου Κορίνθου, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

 

  1. Η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης (90 ημέρες και 120 ημέρες αντίστοιχα) για τις υποθέσεις που η προθεσμία κατάθεσης αυτών λήγει κατά το διάστημα από την 11η Οκτωβρίου 2023 έως και την 18η Οκτωβρίου 2023 παρατείνεται ως εξής:

1) Εάν η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων λήγει στις 12/10/2023, η κατάθεση προτάσεων θα λάβει χώρα την 27/10/2023

2)  Εάν η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων λήγει στις 13/10/2023, η κατάθεση προτάσεων θα λάβει χώρα την 30/10/2023

3)  Εάν η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων λήγει στις 16/10/2023, η κατάθεση προτάσεων θα λάβει χώρα την 31/10/2023

4)  Εάν η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων λήγει στις 17/10/2023, η κατάθεση προτάσεων θα λάβει χώρα την 01/11/2023

5)  Εάν η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων λήγει στις 18/10/2023, η κατάθεση προτάσεων θα λάβει χώρα την 02/11/2023

ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ:

  1. Η 15νθήμερη προθεσμία κατάθεσης προσθήκης-αντίκρουσης επί των παραπάνω προτάσεων αρχίζει από την επομένη της καταληκτικής ημέρας κατάθεσής τους.
  2. Λόγω απόσυρσης της πολιτικής δικασίμου της 18/10/2023, σε όσες υποθέσεις έχουν χορηγηθεί προσωρινές διαταγές, αυτές διατηρούνται οίκοθεν μέχρι τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων σε μεταγενέστερη δικάσιμο. Κατ’εξαίρεση, θα συζητηθούν ΜΟΝΟΝ οι προσδιορισθείσες υποθέσεις Ασφαλιστικών Μέτρων που αφορούν πλειστηριασμό. Οι αποσυρθείσες υποθέσεις των ως άνω πολιτικών δικασίμων θα επαναπροσδιοριστούν με Πράξη της Διευθύνουσας το Δικαστήριο.
  3. Η κατάθεση δικογράφων κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων και η συζήτηση προσωρινών διαταγών ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ κατά τη διάρκεια της αναστολής εργασιών του Πρωτοδικείου Κορίνθου.
  4. Κατάθεση δικογράφων κατά τις λοιπές διαδικασίες ή κατάθεση αιτήσεων για την έκδοση Διαταγών Πληρωμής στο χρονικό διάστημα της αναστολής των εργασιών θα γίνεται μόνο σε περίπτωση παραγραφής και κατόπιν εγκρίσεώς μας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ