ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητές/οι συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε πως υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου  και  της Κεντρικής Επιτροπής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος προκειμένου τα μέλη μας να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν από την Κ.Ε.Ε.Ε. ΔΩΡΕΑΝ και για τρία έτη, εγκεκριμένη απομακρυσμένη ψηφιακή υπογραφή (δίχως ΕΔΔΥ/usb/token).

Οδηγίες αίτησης και δικαιολογητικά επιτυχούς ταυτοποίησης:

1) Η/Ο Δικηγόρος εισέρχεται στο portal της Ολομέλειας και επιλέγει Ψηφιακές Υπογραφές -> Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής . Στην φόρμα εμφανίζονται τα προσωπικά της/του στοιχεία, τα οποία η/ο δικηγόρος καλείται να συμπληρώσει ή να επικαιροποιήσει επιλέγοντας το banner Επικαιροποίηση Στοιχείων. Τα πεδία ΑΔΤ ή Διαβατήριο και Email είναι υποχρεωτικά.

2) Η/Ο Δικηγόρος εγκρίνει και υποβάλλει την αίτησή της/του. Το ΟΠΣ Ολομέλειας πιστοποιεί την ιδιότητα της/του δικηγόρου και αποστέλλει το αίτημά της/του στην Αρχή Εγγραφής (eΓΕΜΗ) για συνέχιση της διαδικασίας έκδοσης.

3)  Ακολουθώντας τις οδηγίες η/ο δικηγόρος λαμβάνει στο email της/του από την αρχή εγγραφής το έντυπο της αίτησης και το έντυπο όρων συνδρομητή τα οποία εκτυπώνει και υπογράφει ιδιοχείρως.

4)  Η/Ο Δικηγόρος προσκομίζει τα ανωτέρω έντυπα καθώς και ευκρινές φωτοτυπικό αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου

5) Στη συνέχεια οι εξουσιοδοτημένες υπάλληλοι του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου (κ. Γωγώ Τσαντήλα και κ. Δήμητρα Δεδεμπίλη)

προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες (σκανάρισμα εγγράφων, ανάρτησή για ενημέρωση αρχής εγγραφής, έλεγχος στοιχείων και εγγράφων από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης, τελικός έλεγχος από τον Υπεύθυνο Έγκρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών).

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Σ.Κ.

Η Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτα Κ. Επιβατινού             Μιχαήλ Χ. Ζαφείρης