ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου κ.λ.π.», όπως ισχύουν, μετά την ανάρτηση των στοιχείων κτηματογράφησης συγκροτούνται Επιτροπές, οι οποίες εξετάζουν, τις υποθέσεις του άρθρου 6Α και τις ενστάσεις της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει.

Κάθε Επιτροπή είναι τριμελής και έχει ως Πρόεδρο έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς, με την σειρά που αυτοί αναγράφονται στον προαναφερόμενο νόμο, δηλαδή έναν Πρωτοδίκη ή Ειρηνοδίκη ή ένα δικηγόρο με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, ή ένα συμβολαιογράφο με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο.

Επίσης, η παραπάνω Επιτροπή έχει ως μέλος έναν από τους ακολούθως κατονομαζόμενους νομικούς, με την σειρά που αυτοί αναγράφονται στο κείμενο των προαναφερομένων διατάξεων, δηλαδή ένα δικηγόρο με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ή ένα συμβολαιογράφο με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόμενο από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο.

Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης, επομένως δεν απαιτούνται μετακινήσεις των μελών τους.

Η αποζημίωση των Προέδρων ανέρχεται σε 65 ευρώ και των μελών σε 54 ευρώ ανά συνεδρίαση, ενώ ο ετήσιος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετοχής κάθε μέλους είναι 100 συνεδριάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου θα καταρτίσει καταλόγους μελών του (με αριθμό μητρώου, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ. και στοιχεία επικοινωνίας –e-mail και τηλέφωνα-), που πληρούν τα κριτήρια για τον ορισμό τους στις ανωτέρω Επιτροπές.

Ως εκ τούτου, όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους καταλόγους προκειμένου να ορισθούν Πρόεδροι ή μέλη των ανωτέρω Επιτροπών, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην Γραμματεία του Δ.Σ.Κ και συγκεκριμένα στην κ. Γεωργία Τσαντήλα μέχρι την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 (τηλ. επικοινωνίας: 2741041012) 

Επισυνάπτεται το έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ. ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ                                                                                                                      ΜΙΧΑΗΛ Χ. ΖΑΦΕΙΡΗΣ