Δεδομένα που διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA οι Δικηγόροι 

Οι Δικηγόροι στο πλαίσιο της άσκησης της δραστηριότητας τους, εκδίδουν είτε Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που συναλλάσσονται με Επιχειρήσεις – B2B είτε Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στις περιπτώσεις που συναλλάσσονται με Πελάτες Ιδιώτες – B2. Kατά την άσκηση κάθε είδους ένδικου μέσου, καθώς και για την παράσταση σε κάθε είδους δίκη, προβλέπεται για τους Δικηγόρους η κατάθεση του Γραμματίου Προκαταβολής. Στο εν λόγω Γραμμάτιο περιλαμβάνονται το ποσό της Αμοιβής, το ποσό της Προκαταβολής Φόρου 15%, καθώς και το ποσό των κρατήσεων. Το σύνολο των κρατήσεων πλην του ποσού που αφορά τον ΕΦΚΑ, όπως αναγράφεται στο Γραμμάτιο Προκαταβολής, αποτελεί έξοδο για τον Δικηγόρο και καταχωρίζεται στο σκέλος των εξόδων στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία. Το ποσό που αφορά τον ΕΦΚΑ καταχωρίζεται συνολικά στο σκέλος των εξόδων, όταν εκδίδεται η σχετική βεβαίωση από τον εν λόγω Ασφαλιστικό Οργανισμό.

Από τους Δικηγόρους, εκδίδονται τα σχετικά φορολογικά στοιχεία, (ΤΠΥ, ΑΠΥ) με τις κάτωθι περιπτώσεις:

– Παραστατικό παροχή υπηρεσίας με Αμοιβή ίση με την αξία του Γραμματίου Προκαταβολής. Στην περίπτωση αυτή στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται, περιλαμβάνονται η Αμοιβή, οι Κρατήσεις και η Προκαταβολή Φόρου, όπως αυτά αναγράφονται στο Γραμμάτιο Προκαταβολής καθώς και το ΦΠΑ που αναλογεί στην Αμοιβή.

– Παραστατικό παροχής υπηρεσίας με Αμοιβή μεγαλύτερη του Γραμματίου Προκαταβολής. Στην περίπτωση αυτή στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται, περιλαμβάνεται η Αμοιβή, οι Κρατήσεις, η Προκαταβολή Φόρου, όπως αναγράφονται στο Γραμμάτιο Προκαταβολής, η Αμοιβή επιπλέον του Γραμματίου Προκαταβολής, καθώς και ο ΦΠΑ που αναλογεί στην συνολική Αμοιβή (ήτοι Αμοιβή Γραμματίου Προκαταβολής και Αμοιβή επιπλέον Γραμματίου Προκαταβολής). Επιπρόσθετα περιλαμβάνεται και Παρακρατούμενος Φόρος 20%, όταν υφίσταται η εν λόγω υποχρέωση για συναλλαγές με Επιχείρηση – B2B.

– Παραστατικό Παροχής Υπηρεσίας χωρίς την έκδοση Γραμματίου Προκαταβολής. Στην περίπτωση αυτή στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται, περιλαμβάνεται μόνο η Αμοιβή καθώς και ο ΦΠΑ που αναλογεί.

Στην περίπτωση εξόδων που διενεργούνται για λογαριασμό είτε Επιχείρησης, είτε Πελάτη Ιδιώτη και πληρώνονται από τον Δικηγόρο π.χ. για φωτοτυπίες κ.α., τα σχετικά παραστατικά εξόδων λιανικής λαμβάνονται από τον Δικηγόρο και παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο πελάτη προκειμένου να εξοφληθούν. Για σκοπούς απεικόνισης στο παραστατικό του Δικηγόρου, δύναται να αναφέρονται στα σχόλια αυτού ως λοιπά έξοδα. Τα παραπάνω ποσά δεν αποτελούν μέρος της Αμοιβής, δεν περιλαμβάνονται στο παραστατικό για σκοπούς Φορολογίας Εισοδήματος και ΦΠΑ, και δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα για τον Δικηγόρο.

Επιπρόσθετα και μία φορά τον χρόνο, ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος καταβάλει στους Δικηγόρους – μέλη του, Μέρισμα και εκδίδει Βεβαίωση Καταβολής Μερίσματος. Το εν λόγω Μέρισμα αποτελεί ακαθάριστο έσοδο για τον Δικηγόρο, δεν υπάγεται στις διατάξεις του ΦΠΑ, καταχωρίζεται στα τηρούμενα βιβλία του στο σκέλος των εσόδων και συναθροίζεται με τα υπόλοιπα ακαθάριστα έσοδα του.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικής διαβίβασης παραστατικών. Είναι και οι δυο υποχρεωτικές;

Απάντηση:

Η ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA είναι η “δηλωτική” υποχρέωση, που αναλύεται διεξοδικά στην Α. 1138/2020. Ειδικότερα, όλες οι επιχειρήσεις, που τηρούν βιβλία σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν δεδομένα για τα παραστατικά που εκδίδουν, για τα παραστατικά που λαμβάνουν και για τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι νέος τρόπος έκδοσης παραστατικών και αφορά μόνο σε ένα από τα 5 κανάλια ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα my DATA (σημειώνεται ότι υπάρχουν 5 κανάλια διαβίβασης στο my data, αλλά δεν αφορούν όλα στους δικηγόρους). Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτικά μόνο μέσω πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (που δεν πρέπει να συγχέεται με την περίπτωση χρήσης προγράμματος για έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου ERP, το οποίο ήδη χρησιμοποιούν αρκετοί δικηγόροι, ή με την έκδοση τιμολογίου μέσω της εφαρμογής timologio). Για όλα τα υπόλοιπα κανάλια διαβίβασης, η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι προαιρετική. Όσοι επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω πιστοποιημένου Παρόχου επωφελούνται των κινήτρων του αρ. 71ΣΤ του ν. 4172/2013 και της Απόφασης ΑΑΔΕ Α. 1258/2020. Συγκεκριμένα, για τα έτη 2020, 2021 και 2020:

  1. μειώνεται ο χρόνος παραγραφής από 5 σε 3 έτη,
  2. τα έξοδα αρχικού τεχνικού εξοπλισμού και το κόστους υπηρεσιών του παρόχου κατά το 1ο έτος υπολογίζονται στο 2πλάσιο σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος,
  3. μειώνεται ο χρόνος επιστροφής φόρων από τις 90 στις 45 ημέρες.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι τρόπος έκδοσης και διαβίβασης δεδομένων παραστατικών και δεν είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της πλατφόρμας myDATA. Η ψηφιακή πλατφόρμα myDATA υποδέχεται δεδομένα από τις επιχειρήσεις.

Υπάρχει υποχρέωση να εκδίδεται ηλεκτρονικό τιμολόγιο την ίδια ημέρα με την έκδοση του γραμματίου προείσπραξης;

Απάντηση:

Οι υποχρεώσεις της πλατφόρμας MyData αφορούν τη διαβίβαση στοιχείων στην ΑΑΔΕ και όχι τον χρόνο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, ο οποίος ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το αρ. 11 παρ. 2 περίπτωση α του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με το αρ. 13 περίπτωση β του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές παροχής υπηρεσιών προς ιδιώτες, η απόδειξη παροχής υπηρεσιών εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.

Τι γίνεται υποχρεωτικό από την 1η Οκτωβρίου 2021 και την 1η Νοεμβρίου 2021;

Απάντηση:

Σύμφωνα με την Α. 1138/2020, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την Α. 1156/2021, για το φορολογικό έτος 2021 οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν μόνο τα έσοδα τιμολόγησης, τα έξοδα αυτοτιμολόγησης, τους τίτλους κτήσης και τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων.

Η διαβίβαση των εξόδων τιμολόγησης, εσόδων αυτοτιμολόγησης καθώς και των εγγραφών τακτοποίησης εξόδων είναι προαιρετική. Ειδικότερα, για τους Δικηγόρους, η υποχρέωση για το φορολογικό έτος 2021 είναι να διαβιβάσουν μόνο τα έσοδα και τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων στην περίπτωση που δεν εκδίδουν παραστατικά με αυτοτιμολόγηση και δεν εκδίδουν τίτλους κτήσης.

Η ως άνω υποχρέωση αρχίζει από την 01.10.2021 για τις οντότητες, που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019 υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 100.000), καθώς και για τις οντότητες, που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019 υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000), ενώ από την 01.11.2021 για τις λοιπές οντότητες.

 

Για ποια περίοδο είναι υποχρεωτική αναδρομικά η διαβίβαση εσόδων;

Απάντηση:

Σύμφωνα με την Α. 1138/2020, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την Α. 1156/2021 για το φορολογικό έτος 2021, οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν τα έσοδα τους και για τη μεταβατική περίοδο από την 01/01/2021 έως τις 30/09/2021 ή τις 31/10/2021, έως την 31/03/2022.

Από πότε γίνεται υποχρεωτική η καταχώριση εξόδων;

Απάντηση:

Από την 01/01/2022 για όλες τις επιχειρήσεις.

Τι διαφορά έχει η πλατφόρμα myDATA και η εφαρμογή timologio;

Απάντηση:

H πλατφόρμα myDATA είναι η ψηφιακός χώρος, όπου αποθηκεύονται οι πληροφορίες για τα παραστατικά εσόδων και εξόδων κάθε υπόχρεης οντότητας. Διευκρινίζεται ότι δηλώνονται και αποθηκεύονται οι πληροφορίες για τα παραστατικά και όχι αυτά καθ’ αυτά τα παραστατικά.

Η εφαρμογή timologio της ΑΑΔΕ εξυπηρετεί την ταυτόχρονη έκδοση παραστατικών (Τ.Π.Υ. -Α.Π.Υ.), καθώς και τη διαβίβαση δεδομένων εσόδων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Εξυπηρετεί, δηλαδή, και τις δυο ανάγκες φορολογικής συμμόρφωσης, ήτοι τόσο την έκδοση παρατατικού όσο και τη διαβίβασή του.

Ειδικότερα, η διαφορά της εφαρμογής timologio με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA είναι ότι η εφαρμογή timologio αποτελεί το 5ο κανάλι διαβίβασης δεδομένων (υπάρχουν, δηλαδή, άλλοι 4 τρόποι να ανεβούν στην πλατφόρμα οι πληροφορίες των παραστατικών εσόδων και εξόδων), ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα myDATA υποδέχεται δεδομένα από 5 κανάλια διαβίβασης για την ψηφιακή απεικόνιση τους στο Αναλυτικό και Συνοπτικό Βιβλίο.

Επισημαίνεται ότι η χρήση της εφαρμογής timologio της ΑΑΔΕ είναι δωρεάν και για όλες τις επιχειρήσεις

Είναι υποχρεωτική η εφαρμογή προγράμματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης ή επιτρέπεται και η έκδοση χειρόγραφων τιμολογίων και ΑΠΥ;

Απάντηση:

Σύμφωνα με την Α. 1138/2020, όπως ισχύει, η ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν είναι υποχρεωτική.

Οι επιχειρήσεις, που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, όπως οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, και το προηγούμενο φορολογικό έτος είτε έχουν εκδώσει έως 50 τιμολόγια (συναλλαγές με επιχειρήσεις), είτε έχουν ακαθάριστα έσοδα έως 50.000€, μπορούν να εκδίδουν τα παραστατικά τους χειρόγραφα και να τα καταχωρίζουν στη συνέχεια στην Ειδική Φόρμα Καταχώρισης τις ΑΑΔΕ, που αποτελεί το 3ο κανάλι διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Οι επιχειρήσεις, που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και το προηγούμενο φορολογικό έτος έχουν εκδώσει έως 50 τιμολόγια (συναλλαγές με επιχειρήσεις), ομοίως μπορούν να εκδίδουν τα παραστατικά τους χειρόγραφα και να τα καταχωρίζουν στην Ειδική Φόρμα Καταχώρισης τις ΑΑΔΕ.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ορίων, οι επιχειρήσεις προκρίνεται να εκδίδουν τα παραστατικά τους με ηλεκτρονικά μέσα και, ειδικότερα, οι Δικηγόροι δύνανται να χρησιμοποιούν την εφαρμογή timologio, για την οποία έχει αναρτηθεί και ειδικός οδηγός χρήσης.

Τα Τιμολόγια και οι ΑΠΥ καταχωρίζονται μόνο στο myDATA ή υπάρχει παράλληλη υποχρέωση τήρησης βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα;

Απάντηση:

Η ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA δεν υποκαθιστά την υποχρέωση τήρησης βιβλίων σύμφωνα με τον ν. 4308/2014 (ΕΛΠ). Πρόκειται για διαφορετικά νομοθετήματα, από τα οποία απορρέουν διαφορετικές νομικές υποχρεώσεις

 

Εντός ποιας προθεσμίας πρέπει να γίνεται η διαβίβαση των παραστατικών εσόδων;

Απάντηση:

Ο χρόνος διαβίβασης δεδομένων εσόδων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA είναι υποχρεωτικό να διενεργείται ανάλογα με το κανάλι διαβίβασης, που έχει επιλέξει η επιχείρηση, σύμφωνα με τις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Πρώτο κανάλι: Πάροχος Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. Τα δεδομένα εσόδων, με πελάτες επιχειρήσεις και πελάτες ιδιώτες, διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο.
  2. Δεύτερο Κανάλι: Λογισμικό Πρόγραμμα ERP. Τα δεδομένα εσόδων, με πελάτες επιχειρήσεις και πελάτες ιδιώτες, διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο κατά τον χρόνο έκδοσης του παραστατικού εσόδου. Αυτή η περίπτωση αφορά όσους δικηγόρους έχουν κάποιο ειδικό λογισμικό έκδοσης τιμολογίων από την αγορά.
  3. Τρίτο Κανάλι Ειδική Φόρμα Καταχώρισης: Τα δεδομένα εσόδων, με πελάτες επιχειρήσεις και πελάτες ιδιώτες, διαβιβάζονται έως τις 20 του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης εκάστου παραστατικού εσόδου. Αυτή η περίπτωση αφορά όσους επιλέξουν να εκδίδουν χειρόγραφα τα παραστατικά τους.
  4. Τέταρτο κανάλι: Φ.Η.Μ. (Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί). Τα δεδομένα εσόδων με πελάτες ιδιώτες διαβιβάζονται από 1 λεπτό έως 24 ώρες. Αυτή η περίπτωση δεν αφορά στους δικηγόρους.
  5. Πέμπτο κανάλι: Εφαρμογή έκδοσης και διαβίβασης δεδομένων της ΑΑΔΕ – timologio. Τα δεδομένα εσόδων, με πελάτες επιχειρήσεις και πελάτες ιδιώτες, διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο, κατά την έκδοση του παραστατικού εσόδου.

Στην περίπτωση Δικηγόρων, που εξαιρούνται από τον ΦΠΑ λόγω τζίρου, εντός ποιας προθεσμίας πρέπει να γίνεται η διαβίβαση των παραστατικών;

Απάντηση:

Η εξαίρεση από τον Φ.Π.Α., δηλαδή η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. για μικρές επιχειρήσεις, δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις σχετικά με την πλατφόρμα MyData. Ωστόσο, η υπαγωγή σε αυτό το ειδικό καθεστώς σημαίνει ότι ο Δικηγόρος έχει ετήσια ακαθάριστα έσοδα κάτων των 50.000 €

Επομένως, οι επιχειρήσεις της παραπάνω περίπτωσης κατ’ ελάχιστο έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν τα δεδομένα τους με το 3ο κανάλι διαβίβασης, που είναι η Ειδική Φόρμα Καταχώρισης της ΑΑΔΕ, οπότε ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ερώτηση. Δηλαδή απλά καταχωρούν τις πληροφορίες που αφορούν τα χειρόγραφα παραστατικά στην πλατφόρμα. Σε κάθε περίπτωση, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την έκδοση παραστατικών με ηλεκτρονικά μέσα και να ακολουθήσουν τα υπόλοιπα κανάλια διαβίβασης, πλην του 4ου, που αφορά σε ταμειακές μηχανές.

Ποιές επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή timologio;

Απάντηση:

Την εφαρμογή timologio μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όλες οι επιχειρήσεις χωρίς περιορισμό και για συναλλαγές με επιχειρήσεις (Β2Β) – π.χ. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και για συναλλαγές με πελάτες ιδιώτες (B2C), π.χ. Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών

Διευκρινίζεται ότι η διάκριση ανάμεσα στις επιχειρήσεις που εκδίδουν πάνω από 50 τιμολόγια και έχουν ακαθάριστα έσοδα άνω των 50.000€ και στις λοιπές επιχειρήσεις δεν παίζει ρόλο για τη χρήση της εφαρμογής timologio.

Η εφαρμογή timologio χρησιμοποιείται και για τα έσοδα και για τα έξοδα;

Απάντηση:

Η εφαρμογή timologio χρησιμοποιείται μόνο για έκδοση και ταυτόχρονη διαβίβαση δεδομένων παραστατικών εσόδων. Τα έξοδα διαβιβάζονται είτε από το Λογιστικό Πρόγραμμα ERP του Λογιστή της επιχείρησης μέσω εξουσιοδότησης, είτε μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρισης από την ίδια την επιχείρηση και μόνο όταν έχει τα όρια (50 τιμολόγια – 50.000 Ακαθάριστα έσοδα για απλογραφικά και 50 τιμολόγια για διπλογραφικά). Η διαβίβαση εξόδων μέσω Λογιστή είναι υποχρεωτική στην περίπτωση, που η επιχείρηση εμπίπτει στις προϋποθέσεις και τα όρια ακαθαρίστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000.

Επιχείρηση, που έχει επιλέξει άλλο τρόπο διαβίβασης, π.χ. Λογισμικό Πρόγραμμα ERP τιμολόγησης ιδιωτικής εταιρείας, μπορεί να χρησιμοποιήσει επιπροσθέτως την εφαρμογή timologio;

Απάντηση:

Ναι.