ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  1. Αίτηση για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ασκούμενων και μεγαρόσημο3 ευρώ. Η εγγραφή αρχίζει με την εγγραφή του ενδιαφερομένου στο μητρώο ασκούμενων του Δ.Σ.Κορίνθου και ισχύει από την ημέρα πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης.
  2. Βεβαίωση έναρξης άσκησης από το δικηγόρο. Η άσκηση γίνεται σε:

– Σε δικηγόρο Κορίνθου με δυνατότητα παράστασης στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο.

– Σε δικηγορική εταιρεία, στην οποία συμμετέχουν δικηγόροι με ικανότητα παράστασης στον Άρειο Πάγο ή στο Εφετείο.

-Κατ’ εξαίρεση, η άσκηση μπορεί να γίνει και σε δικηγόρο με δικαίωμα παράστασης στο Πρωτοδικείο, ο οποίος έχει υπηρεσία πέντε (5) ετών.

– Μέρος της άσκησης, διάρκειας έως έξι (6) μηνών μπορεί να γίνει στο Δικαστικό Γραφείο Κορίνθου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ).

– Σε περίπτωση αδυναμίας του ενδιαφερομένου να βρει θέση για την άσκησή του μεριμνά σχετικά η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου.

  1. Α Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών για τους πτυχιούχους ημεδαπών

Πανεπιστημίων

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ζητά την εγγραφή του με κατάθεση βεβαίωσης επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών, τότε θα προσκομίσει το αντίγραφο του πτυχίου εντός δέκα οχτώ (18) μηνών.

Β Οι πτυχιούχοι Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβαλλόμενων κρατών της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην κατάσταση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αξιολόγηση των πτυχιούχων από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων (ανέτρεξε σε σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου).

Η αίτηση εγγραφής διαβιβάζεται αμελλητί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Α. προς την κατά το άρθρο 15 του Κώδικα Δικηγόρων Επιτροπή Αξιολόγησης.

Γ Οι πτυχιούχοι Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να καταθέσουν: 1) αντίγραφο πτυχίου νόμιμα επικυρωμένου, 2) επίσημη μετάφραση αυτού, 3) πράξη Προέδρου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., με την οποία αναγνωρίζεται το πτυχίο τους ως ισότιμο και αντίστοιχο με πτυχίο ημεδαπού Πανεπιστημίου και 4) πιστοποιητικό επάρκειας από τη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας.

  1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86ότι ο ενδιαφερόμενος «δεν εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων». Στην περίπτωση που ο αιτών καταθέσει βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών του θα δηλώνει υπεύθυνα και ότι «θα προσκομίσει το πτυχίο του εντός δέκα οχτώ (18) μηνών».
  2. Παράβολο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, ποσού 50,00 ευρώ. .
  3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
  4. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας νόμιμα επικυρωμένο. Για τους ενδιαφερόμενους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών της Σύμβασης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αντίγραφο της άδειας διαμονής τους νόμιμα επικυρωμένο.

Προϋπόθεση εγγραφής στο Μητρώο Ασκουμένων είναι οι πτυχιούχοι Νομικής Σχολής να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

 Όσοι πτυχιούχοι είναι Έλληνες το γένος, αλλά δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια υποβάλλουν αρχικά αίτηση με την οποία ζητούν να τους δοθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης η άδεια διορισμού δικηγόρου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων και επισυνάπτουν φωτοτυπία της ταυτότητας του ομογενούς αλλοδαπού νόμιμα επικυρωμένη καθώς και το αντίγραφο του πτυχίου τους (ή και την ισοτιμία τους) ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών.

Μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης γίνεται η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών για εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων.

Καθυστέρηση στην υποβολή της αίτησης εγγραφής στο μητρώο ασκουμένων  μετά από πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήψη του πτυχίου συγχωρείται για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος λόγος είναι ιδίως:

α) η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων,

β) η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου, ή

γ) λόγοι υγείας του ενδιαφερομένου.

Στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να κριθούν αυτές από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου.

Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήψη του πτυχίου η εγγραφή στο μητρώο ασκουμένων επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, εφόσον ο πτυχιούχος επικαλεσθεί και αποδείξει με συγκεκριμένα στοιχεία ότι δεν αποξενώθηκε από τη νομική επιστήμη.

Ως συναφής με τη νομική επιστήμη, δραστηριότητα ή εργασία νοείται μόνο η παροχή αμιγώς νομικών εργασιών, έργων ή δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στον Κώδικα Δικηγόρων. (Ν. 4194/2013).

Εκ του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου


Πατήστε πάνω στο αρχείο για να το κατεβάσετε σε μορφή Word